082/ 834 256 [email protected]

Продукти и цени

 

Ценоразписът е актуален към дата: 27.12.2018 г. 11:59:01 
Диагностични пакети
ПродуктЦена
CibaLab МАКС32,70 лв
CibaLab МАКС ЖЕНИ плюс37,70 лв
CibaLab МАКС МЪЖЕ плюс37,70 лв
CibaLab СТАНДАРТ19,70 лв
CibaLab СТАНДАРТ ПЛЮС29,70 лв
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ47,90 лв
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА23,90 лв
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА-съкратен15,80 лв
ОСТЕОПОРОЗА - скрининг35,00 лв
ОСТЕОПОРОЗА - разширен55,00 лв
Cibalab ЛЕЙДИ ПЛЮС54,30 лв
CibaLab ЛЕЙДИ43,70 лв
Пакет ЗДРАВНА КНИЖКА12,80 лв
Хематология
ПродуктЦена
***** ХЕМАТОЛОГИЯ0,00 лв
СУЕ (РУЕ, ESR)1,70 лв
ПКК - 20 показателя ( CBC )4,80 лв
ПКК + ДКК мануално8,30 лв
ПКК+Морф.на еритр8,30 лв
ПКК+ДКК мануално+СУЕ9,70 лв
ПКК+ДКК+Морф.на еритр11,70 лв
ПКК+Ретикулоцити+Морф.на еритр10,70 лв
ПКК+ДКК+Ретикулоцити+Морф.на ер.12,90 лв
ДКК - мануално6,50 лв
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване6,50 лв
Ретикулоцити6,50 лв
Тромбоцити - мануално6,50 лв
Намазка от носен секрет за еозинофили6,50 лв
*****ДИАГНОСТИКА НА АНЕМИИ0,00 лв
Таласемия и хемоглобинози HPLC (Thalassemia)21,70 лв
Фолиева киселина(Фолат, Folate) в серум19,30 лв
Фолиева киселина(Фолат,Folate) в еритроцити23,70 лв
Витамин В12 ( VitB12 )19,30 лв
Феритин ( Ferritin )16,70 лв
Биохимия
ПродуктЦена
*****ИЗСЛ. ЗА ДИАБЕТ0,00 лв
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)12,70 лв
Глюкоза-3 кратен профил6,70 лв
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose )6,70 лв
Микроалбуминурия ( Microalbumin)11,70 лв
С- пептид ( C-peptide )15,70 лв
Лактат ( Lactate )7,90 лв
Бикарбонат ( Bicarbonate )7,90 лв
Insulin ( Серумен Инсулин )15,70 лв
Insulin (60 мin post 75g glucose)15,70 лв
Insulin (120 мin post 75g glucose)15,70 лв
HOMA - IR16,30 лв
HOMA - IR ( 0 min )16,30 лв
HOMA - IR ( 60-min )16,30 лв
HOMA - IR ( 120 min )16,30 лв
Глюкоза - 60та мин2,70 лв
Глюкоза - 120 та мин2,70 лв
*****БИОХИМИЧНА ДИАГНОСТИКА0,00 лв
Глюкоза ( Glucose )2,70 лв
Белтък и Албумин( Total Protein+Albumin)4,50 лв
Общ белтък( Total Proteine)2,70 лв
Албумин ( Albumine )2,70 лв
Урея и Креатинин (Urea+Creatinin)4,50 лв
Креатинин ( Creatinine)2,70 лв
Урея ( Urea )2,70 лв
Cystatin C34,70 лв
Пикочна киселина ( Uric acid )2,70 лв
Билирубин - общ и директен4,50 лв
Билирубин - общ (Total Bilirubin)2,70 лв
Билирубин - директен (Direct Bilirubin)2,70 лв
*****ЛИПИДЕН СТАТУС0,00 лв
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )9,70 лв
Холестерол - общ (Cholesterol total)2,90 лв
Холестерол - HDL ( Cholesterol - HDL)2,90 лв
Холестерол - LDL (Cholesterol - LDL) - calc2,90 лв
Холестерол VLDL (Cholesterol - VLDL)2,90 лв
Триглицериди ( Tryglycerides)2,90 лв
*****ЕНЗИМИ0,00 лв
Чернодробни ензими ( ASAT+ALAT+GGT+AF)6,70 лв
АсАТ ( GOT, ASAT )2,70 лв
АлАТ ( GPT, ALAT )2,70 лв
Гама - ГТ ( GGT )2,70 лв
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)2,90 лв
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase)3,90 лв
Алфа - амилаза ( Alpha Amylase )4,30 лв
Липаза ( Lipase )4,30 лв
LDH3,50 лв
ЛДХ - комплексно ( LDH +HBDH+LDH5 )12,70 лв
Холинестераза ( Cholinesterase )6,70 лв
****МИОКАРДНИ МАРКЕРИ0,00 лв
Креатин фосфо киназа (CPK)4,50 лв
СРК - МВ фракция ( mass )11,70 лв
Тропонин Т(TNT) hs28,60 лв
BNP ( мозъчен натриуретичен пептид )65,70 лв
*******ДРУГИ0,00 лв
Имунотипиране на серумни имуноглобулини80,00 лв
Електрофореза на белтъци(Protein electrophoresis)21,70 лв
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )42,00 лв
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ42,00 лв
Свободни леки вериги-панел(Free Light Chain panne)80,00 лв
Електролити
ПродуктЦена
****ЕЛЕКТРОЛИТИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ0,00 лв
Калий и Натрий ( K;Potassium и Na;Sodium )6,70 лв
Калий ( K ; Potassium)3,90 лв
Натрий ( Na ; Sodium )3,90 лв
Хлор ( Cl ; Chloride )3,90 лв
Фосфор ( P ; Phosphate )2,50 лв
Калций общ ( Ca ; Calcium )2,90 лв
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )4,30 лв
Цинк ( Zn ; Zinc )12,30 лв
Магнезий ( Mg ; Magnesium )4,90 лв
Литий ( Li ; Lithium )17,30 лв
Мед ( Cu ; Cupper ) серум15,30 лв
Fe и ЖСК фракции ( Fe, UIBC, TIBC )6,90 лв
Желязо (Fe)5,50 лв
TSAT (% на насищане на трансферина)10,70 лв
Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
***** КРЪВОСЪСИРВАНЕ0,00 лв
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR3,90 лв
аРТТ (ККВ)3,90 лв
Фибриноген ( Fibrinogen )4,50 лв
Време на кървене (Bleeding time)2,90 лв
Време на съсирване2,90 лв
D-димер ( D-dimer )19,30 лв
Протеин С (PrC)28,70 лв
Свободен Протеин S (Free Protein S)34,70 лв
Антитромбин III22,70 лв
*****ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ КЪМ ТРОМБОЗА0,00 лв
Предразположение към тромбоза(тромбофилия)116,90 лв
Предразполжение към тромбоза-съкратен98,00 лв
Предразположение към тромбоза-разширен165,00 лв
Хомоцистеин (Homocysteine)29,70 лв
Лекарств. чувств.към кумаринови антикоагул.(PCR)123,70 лв
Урина
ПродуктЦена
*****ДИАГНОСТИКА НА УРИНА0,00 лв
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)2,90 лв
Урина ОХИ 10 показателя ( Urinalysis )2,00 лв
Урина - белтък(Protein)0,60 лв
Урина - седимент (Microscopy)1,50 лв
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)2,70 лв
Калций в еднократна порция урина (Calcium )2,70 лв
Магнезий в диуреза (Magnesium in 24h urine)4,90 лв
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)2,70 лв
Калий в диуреза (Potassium in diuresis)3,90 лв
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )3,90 лв
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)15,30 лв
Хлор в диуреза (Chloride in diuresis)3,90 лв
Алфа Амилаза в урината (Amilase in urine)4,30 лв
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)2,70 лв
Белтък в еднократна порция урина2,70 лв
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)2,70 лв
Креатинин в еднократна порция урина2,70 лв
Урея в диуреза (Urea in 24h urine)2,70 лв
Урея в еднократна порция урина2,70 лв
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault7,30 лв
Уринен албумин/креатинин (UACR)16,70 лв
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)2,70 лв
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)2,70 лв
Изл. за бременност- в урина7,00 лв
Цистин в 24-ова урина /без консервант/ (Cystine)29,00 лв
Оксалат в 24-ова урина /с консервант/ (Oxalate)29,00 лв
Цитрат в 24-ова /с консервант/ (Citrate)29,00 лв
Проба на Hoesch за порфирия5,00 лв
Колич.изброяване на формени елементи5,00 лв
Имунология
ПродуктЦена
*****СПЕЦИФИЧНИ БЕЛТЪЦИ0,00 лв
C-реактивен протеин ( CRP )5,90 лв
Високочувствителен CRP (hs CRP)8,90 лв
Ревматоиден фактор ( RF ) - скрининг5,90 лв
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )5,90 лв
Церулоплазмин (Ceruloplasmin)19,30 лв
Трансферин (Transferrin)16,70 лв
Сиало Дефицитен Трансферин (CDT)38,00 лв
Хаптоглобин (Haptoglobin)19,90 лв
Алфа 1 - антитрипсин (Alpha 1 antitrypsin)28,50 лв
*****РЕВМАТОЛОГИЯ0,00 лв
Ревматоиден артрит112,00 лв
Ревматоиден фактор IgA (Rheumatoid factor IgA)28,00 лв
Ревматоиден фактор IgM (Rheumatoid factor IgM)28,00 лв
Ревматоиден фактор IgG (Rheumatoid factor IgG)28,00 лв
anti MCV (анти Мутирал Цитролиниран Виментин)27,70 лв
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)29,70 лв
*****ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ0,00 лв
Имуноглобулин А ( Ig A,ImmunoglobulinA)5,70 лв
Имуноглобулин М (Ig M,ImmunoglobulinM)5,70 лв
Имуноглобулин G (Ig G, Immunoglobulin G)5,70 лв
Криоглобулини (Cryoglobulins)11,70 лв
С 3 комплемент (Complement C3)5,70 лв
С 4 комплемент (Complement C4)5,70 лв
*****КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ0,00 лв
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. панел105,70 лв
Фенотипизиране на NK/TNK клетки75,00 лв
HLA-B2722,90 лв
***СИСТЕМНИ АВТОИМУННИ БОЛЕСТИ0,00 лв
ANA профил74,00 лв
ANA скрининг(антинуклеарни антитела) ИИФ18,90 лв
Системен лупус121,00 лв
Overlap синдроми на съед.тъкан127,00 лв
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен26,00 лв
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено28,00 лв
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен29,00 лв
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен28,00 лв
anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен28,00 лв
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен28,00 лв
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен29,00 лв
anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен28,00 лв
*****ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ0,00 лв
Антитела срещу чернодробни антигени67,90 лв
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.22,70 лв
anti Intrinsic factor(анти интринзик фактор) колич28,00 лв
ActinAb(АГМА;Антигладкомускулни антитела)22,70 лв
anti- tTG(анти тъканна трансглутаминаза) колич.31,00 лв
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.29,00 лв
anti Parietal Cell (анти париетални антит.) колич.31,00 лв
*****АНТИ-ФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ0,00 лв
Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен71,00 лв
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен117,00 лв
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет119,00 лв
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг28,70 лв
anti cardiolipin ACL-IgM (антикардиолип.антитела)28,00 лв
anti cardiolipin ACL-IgG (антикардиолип.антитела)27,00 лв
anti-β2 GP1 (β2Гликопротеин1 АТ) скрининг25,70 лв
anti-β2 GP1 IgG (β2Гликопротеин1 IgG АТ) колич.28,00 лв
anti-β2 GP1 IgM (β2Гликопротеин1 IgM АТ) колич.28,00 лв
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен28,00 лв
anti Annexin V IgM ( анти анексин V ) количествен28,00 лв
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29,00 лв
anti APL-IgM screen(анти фосфолип. антитела)31,00 лв
anti APL-IgG screen (анти фосфол. антитела)31,00 лв
*****СИСТЕМНИ ВАСКУЛИТИ0,00 лв
Автоимунни васкулити75,00 лв
Анти-неутрофилоцитоплазмени антитела(АНЦА)37,50 лв
anti MPO ( Myeloperoxidase) количествен28,00 лв
anti PR 3 (анти протеиназа 3 ) количествен29,00 лв
anti anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) кол29,00 лв
*****ЕНДОКРИНОЛОГИЯ0,00 лв
anti Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.22,70 лв
anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич.48,00 лв
anti GAD 65 ( анти GAD 65 антитела ) количествен45,00 лв
*****ДРУГИ0,00 лв
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен25,90 лв
Антиспермални антитела19,70 лв
anti-AChR IgG (ацетилхолинови антитела)колич.36,00 лв
Диагностика на инфекц, б-сти
ПродуктЦена
***** ДИАГНОСТИКА НА ИНФ. БОЛЕСТИ0,00 лв
Сифилис ( Syphilis, WASS )7,50 лв
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)60,00 лв
СПИН ( HIV )13,70 лв
Хепатит А ( anti-HAV IgM )19,30 лв
Хепатит А ( anti-HAV total )19,30 лв
HBsAg (Хепатит B)14,70 лв
HBsAg количествен тест ( quantitative test )26,00 лв
anti-HBsAg19,30 лв
HBeAg19,30 лв
anti - HBc IgM19,30 лв
anti - HBc тотал19,30 лв
anti - HBeAg19,30 лв
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )149,70 лв
Хепатит С (anti-HCV)19,30 лв
HCV количествен РНК ( HCV RNA quantitative )150,00 лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )19,30 лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )19,30 лв
Хепатит D ( anti-HDV IgM )20,70 лв
Хепатит D ( anti-HDV total )20,70 лв
*****ИЗСЛ. ЗА ХЛАМИДИИ0,00 лв
Chlamydia trachomatis - IgG, IgM23,70 лв
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA16,90 лв
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM16,90 лв
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG16,90 лв
*****ДИАГН. НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ0,00 лв
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )21,70 лв
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )21,70 лв
Лаймска болест Westernblot IgM(потвърдителен)48,00 лв
Лаймска болест Immunoblot IgG(потвърдителен)48,00 лв
Изследване на кърлеж за Borelia16,30 лв
*****РУБЕОЛА, МОРБИЛИ И ПАРОТИТ0,00 лв
Рубеола (Rubella) IgM17,30 лв
Рубеола (Rubella) IgG17,30 лв
Морбили IgM, IgG (Measles IgG, IgM)47,00 лв
Морбили IgM (Measles IgM)27,90 лв
Морбили IgG (Measles IgG)27,90 лв
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM24,00 лв
Паротит (Заушка) anti Mumps IgG22,00 лв
*****ХЕРПЕСНИ ВИРУСИ0,00 лв
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG41,70 лв
Варицела Зостер Ig M (Varicela zoster)24,70 лв
Варицела Зостер Ig G (Varicella zoster)24,70 лв
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM (HSV1)39,00 лв
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)21,90 лв
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)21,90 лв
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM (HSV2)39,00 лв
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)21,90 лв
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)21,90 лв
HHV - 6 IgG (Човешки Херпес Вирус-6)28,00 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM29,70 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgM18,70 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG18,70 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test47,00 лв
Цитомегаловирус CMV DNA158,00 лв
*****ИНФ. МОНОНУКЛЕОЗА0,00 лв
Инфекциозна мононуклеоза (Paul Bunnell)9,00 лв
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG и IgM )37,90 лв
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgM )21,70 лв
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG )21,70 лв
Ебщайн Бар вирус ( EBV EBNA Ig G )21,70 лв
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgM )19,70 лв
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgG )19,70 лв
EBV количествен PCR (Viral Load)197,70 лв
Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot43,00 лв
*****АТИПИЧНИ ПНЕВМОНИИ0,00 лв
QuantiFERON - TB Gold97,30 лв
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)125,00 лв
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)28,00 лв
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)28,00 лв
Chlamydophila Pneumonie IgA28,00 лв
Chlamydophila Pneumonie IgM28,00 лв
Chlamydophila Pneumonie IgG28,00 лв
Mycoplasma pneumoniae IgM19,70 лв
Mycoplasma pneumoniae IgG19,70 лв
*****ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС0,00 лв
HPV-скрининг нисък онкогенен риск(6/11)47,90 лв
HPV-висок онкогенен риск(14типа +Течна цитология)59,70 лв
HPV-генотипиране (12 типа) високорискови75,30 лв
******ДРУГИ0,00 лв
Хеликобактер пилори (anti-H. pylori) IgG16,30 лв
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen39,70 лв
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ28,00 лв
Бруцелоза (Brucella sp) IgG28,00 лв
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35,00 лв
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM31,00 лв
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG28,00 лв
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM28,00 лв
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG28,00 лв
ParvovirusB19 IgM(Пета б-ст,Erythema infectiosum)28,00 лв
Изследване за ГРИП тип А/B ( Influenza A/B )15,00 лв
Бърз тест за Респираторни вируси (RSV)15,00 лв
Туларемия - НЦЗПБ15,00 лв
Листериоза - НЦЗПБ21,00 лв
Имунохематология
ПродуктЦена
***** ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ0,00 лв
Кръвна група - платена12,00 лв
Кръвна група - РЗОК0,00 лв
Тест на Coombs - платен37,00 лв
Студови еритроантитела38,90 лв
Опр слаб D антиген43,70 лв
Ham-test и Sucrosis lysis тест41,70 лв
Секреторен статус34,30 лв
Определяне на M и N антиген23,70 лв
Двуфазни хемолизини41,70 лв
Еритроантитела с медикаменти41,70 лв
*****АВТО/АЛО АНТИТЕЛА0,00 лв
Еритроантитела-авто/ало37,70 лв
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14,50 лв
Специфичност на еритроантитела37,70 лв
Опр. на титъра на еритроантитела36,70 лв
****БРЕМЕННОСТ - АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА0,00 лв
Rh фенотип и Kell антиген38,50 лв
Титър анти А и анти В23,70 лв
Хормонален анализ
ПродуктЦена
***** ХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ0,00 лв
FT3+FT4+TSH31,10 лв
FT4+TSH22,90 лв
FT 3 ( свободен Т3 )13,90 лв
FT 4 ( свободен Т4 )13,90 лв
TSH ( Тиреотропен Хормон, ТТХ )13,90 лв
anti-TG и anti-TPO ( TAT и MAT )28,90 лв
anti-TG ( ТАТ )17,30 лв
anti-TPO ( MAT)17,30 лв
TSH рецепторни антитела ( TRAC )37,90 лв
Тиреоглобулин ( TG )32,70 лв
Паратхормон ( 1-84 PTH)27,30 лв
Calcitonin ( Калцитонин )32,00 лв
Prolactin( Пролактин )15,70 лв
LH ( Лутеинизиращ Хормон )15,70 лв
FSH ( Фуликул Стим. Хормон )15,70 лв
Estradiol (Естрадиол)15,70 лв
Progesterone ( Прогестерон )15,70 лв
Testosterone ( Тестостерон )15,70 лв
Соматотропен хормон ( hGH )18,30 лв
Cortisol 7 - 10 часа15,30 лв
Cortisol 16 - 18 часа15,30 лв
Cortisol (Кортизол )15,30 лв
ACTH ( АКТХ в плазма )18,90 лв
Ренин в плазма (Renin)37,30 лв
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )37,30 лв
DHEA-S ( ДХЕА-С )18,90 лв
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )21,30 лв
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)21,30 лв
АМХ (анти-Мюлеров хормон)37,90 лв
Inhibin B (Инхибин В)45,70 лв
Прееклампсия: sFlt-1/PIGF143,00 лв
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)65,00 лв
PIGF (Плацентарен растежен фактор)65,00 лв
Еритропоетин37,30 лв
IGF 1(СоматомединС,инсулиноподен растежен фактор )38,70 лв
Секс Хормон Свързващ глобулин SHBG18,00 лв
*****ДИАГН. НА ОСТЕОПОРОЗА0,00 лв
Витамин D total (25-OH Vitamin D)25,70 лв
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum19,70 лв
N-MID Osteocalcin19,70 лв
Туморни маркери
ПродуктЦена
***** ТУМОРНИ МАРКЕРИ0,00 лв
fPSA ( free )14,30 лв
tPSA (total)14,30 лв
fPSA (free)/tPSA(total)28,70 лв
total beta HCG ( общ бета-ЧХГ )15,30 лв
CEA16,90 лв
AFP16,90 лв
CA-19-916,90 лв
CA-12516,90 лв
CA - 15-316,90 лв
CA 72-421,30 лв
Cyfra 21-117,90 лв
SCC19,70 лв
Бета 2 микроглобулин24,90 лв
Tumor M2-PK (Туморна М2 пируват киназа)31,70 лв
NSE ( Невронспецифична енолаза )24,90 лв
S - 10063,00 лв
HE 465,70 лв
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация(ROMA)72,00 лв
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Hgb,Трансферин42,00 лв
Калпротектин-фецес (Calprotectin) количествен37,00 лв
Алергология
ПродуктЦена
*****АЛЕРГОЛОГИЯ0,00 лв
IgE total21,30 лв
Триптаза ( Tryptase )31,60 лв
Панел Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни31,30 лв
Панел INFANT Phadiatop - Малки деца39,70 лв
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия39,70 лв
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени39,70 лв
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах39,70 лв
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален39,70 лв
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени39,70 лв
ПАНЕЛ 6 (20 алергена - Хранителна алергия)90,00 лв
ПАНЕЛ 7 (20 алергена) - Инхалаторни алергени90,00 лв
ПАНЕЛ 8 (20алергена) - Педиатричен инхалаторен90,00 лв
ПАНЕЛ 9 (20алергена) - Кръстосани алергии90,00 лв
ПАНЕЛ 10 (20алергена) - Атопия90,00 лв
ПАНЕЛ 11 (54 хранителни и инхалаторни алергени)120,00 лв
Панел 12 -ALEX ( 280 хран. и инхал. алергени )340,00 лв
Латекс (Latex ; k82)29,70 лв
Derm. pteronyssinus (d1, дом.акар-Европа)29,70 лв
Derm. farinae (d2, дом.акар-Америка)29,70 лв
Гъбички ( Candida albicans; m5)29,70 лв
Плесен ( Aternaria alternata; m6)29,70 лв
Мляко ( Cow milk, f2)29,70 лв
Яйчен белтък ( Egg protein, f1)29,70 лв
Соя (Soya bean; f14)29,70 лв
Свинско месо ( Pork meat; f26)29,70 лв
Телешко месо ( Beef ; f27 )29,70 лв
Алфа-лактоглобулин ( α - lactoglobulin; f76)29,70 лв
Бета-лактоглобулин ( β - lactoglobulin;f77 )29,70 лв
Казеин ( Casein;f78 )29,70 лв
Глутен ( Gluten )29,70 лв
Amoxicilloyl IgE Ab(c6)29,70 лв
Ampicilloyl IgE Ab (c5)29,70 лв
Penicillin G IgE Ab (c1)29,70 лв
Cefaclor IgE Ab (Rc7)29,70 лв
Котка ( Cat dander IgE Ab, е1 )29,70 лв
Куче ( Dog dander IgE Ab, е5 )29,70 лв
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )29,70 лв
Оса ( Cammon wasp venom IgE Ab; i3 )29,70 лв
Eosinophil Cationic Protein (ECP)33,70 лв
Хранителна нетолерантност - колич. 24 антигена160,00 лв
Хранителна нетолерантност - колич. 44 антигена197,00 лв
Други специализирани изследвания
ПродуктЦена
*****ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛ.0,00 лв
Спермограма16,00 лв
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)6,50 лв
Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес47,00 лв
Наркотични вещества в урината(Drugs in urine)31,40 лв
Бъбречни конкременти25,70 лв
Микробиология
ПродуктЦена
* ** МИКРОБИОЛОГИЯ0,00 лв
Слъзен (очен) секрет20,50 лв
***ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА И УНГ0,00 лв
Носен секрет20,50 лв
Гърлен секрет20,50 лв
Ушен секрет20,50 лв
Храчка20,50 лв
Носен секрет - профилактично8,50 лв
Скарлатина ( Streptococcus group A antigen )15,70 лв
B.pertussis DNA ( Коклюш-ДНК )83,00 лв
Респираторни инфекции панел280,00 лв
***ФЕЦЕС0,00 лв
Изследване на фецес - еднократно20,50 лв
Изследване на фецес - трикратно45,70 лв
Чревно носителство (профилактично)10,00 лв
Рота - и адено- вируси във фецес10,00 лв
Clostridium difficile токсин А и В28,30 лв
Ентеровирус Ag - фецес25,00 лв
Фецес - КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ52,00 лв
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес280,00 лв
***УРИНА0,00 лв
Стерилна урина - еднократна11,70 лв
Стерилна урина - двукратна17,70 лв
Стерилна урина - трикратна23,90 лв
ДНК за Трихомони в урина35,00 лв
ДНК за Гонорея в урина35,00 лв
ДНК за Хламидия в урина37,00 лв
Троен ДНК тест - урина48,90 лв
УРИНА КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ139,00 лв
***ЖЕНСКА ПОЛОВА СИСТЕМА0,00 лв
Влагалищен секрет20,50 лв
ДНК за Гонорея във влагалищен секрет35,00 лв
ДНК за Трихомони във влагалищен секрет35,00 лв
ДНК за Хламидия във влагалищен секрет37,00 лв
Троен ДНК тест - влагалищен секрет48,90 лв
Тривалентна ДНК проба-Влаг. секр.(CanGarTrich)47,90 лв
ДНК - Гарднерела вагиналис29,70 лв
Гарднерела вагиналис ваг.секрет пакет40,00 лв
ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ КОМПЛЕКСНО139,00 лв
Цервикален секрет20,50 лв
ДНК за Гонорея в цервикален секрет35,00 лв
ДНК за Трихомони в цервикален секрет35,00 лв
ДНК за Хламидия в цервикален секрет37,00 лв
Троен ДНК тест - цервикален секрет48,90 лв
ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ КОМПЛЕКСНО139,00 лв
***МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА0,00 лв
Уретрален секрет20,50 лв
ДНК за Гонорея в уретрален секрeт35,00 лв
ДНК за Трихомони в уретрален секрет35,00 лв
ДНК за Хламидия в уретрален секрет37,00 лв
Троен ДНК тест - уретрален секрет48,90 лв
КОМПЛЕКСНО УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ139,00 лв
Простатен секрет20,50 лв
ДНК за Гонорея в простатен секрет35,00 лв
КОМПЛЕКСНО ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ139,00 лв
Еякулат20,50 лв
ДНК за Гонорея в еякулат35,00 лв
ДНК за Трихомони в еякулат35,00 лв
Троен ДНК тест - еякулат48,90 лв
КОМПЛЕКСНО ЕЯКУЛАТ139,00 лв
***ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ0,00 лв
Раневи секрет20,50 лв
Друг секрет20,50 лв
Хемокултура - аеробна27,90 лв
Хемокултура - анаеробна27,90 лв
Антимикотична чувствителност5,00 лв
Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение125,00 лв
Aeromonas DNA280,00 лв
Паразитология
ПродуктЦена
*** ПАРАЗИТОЛОГИЯ0,00 лв
Нативен препарат за чревни паразити6,70 лв
Скоч-лента за Ентеробиоза6,70 лв
Морфологично изследване (по кл. показания)19,70 лв
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii)17,70 лв
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii)17,70 лв
Токсоплазмоза Ig A (Toxoplasma gondii)33,70 лв
Токсо IgG+авидност (Toxoplasma IgG+avidity test)44,00 лв
Ехинококоза Ig G17,70 лв
Трихинелоза Ig G17,70 лв
Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA17,70 лв
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA17,70 лв
Изследване на фецес за криптоспоридии25,70 лв
Изследване на урина за шистозоми25,70 лв
Изследване на кръв за микрофиларии25,70 лв
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )28,00 лв
Патологоанатомия
ПродуктЦена
*****ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ0,00 лв
Цитонамазка15,70 лв
Кристализационен тест6,50 лв
Течна цитология - Цитонамазка генитална23,70 лв
Лекарствено мониториране
ПродуктЦена
*****ЛЕКАРСТВЕН МОНИТОРИНГ0,00 лв
Дигоксин ( Digoxin )19,30 лв
Валпроева киселина ( Valproate )19,30 лв
Карбамазепин ( Carbamazepine )19,30 лв
Санитарна микробиология
ПродуктЦена
*****САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ0,00 лв
Отпечатък от повърхност5,00 лв
Отпечатък от ръце5,00 лв
Отпечатък от бельо5,00 лв
Стерилности5,00 лв
Дезинфекционни р-ри5,00 лв
Манипулации
ПродуктЦена
***МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ0,00 лв
PRP-plasma130,00 лв
Колектор стер. урина1,50 лв
Домашно посещение15,00 лв
Транспортиране и пробовземане11,00 лв
Обработка биологичен материал2,00 лв
Пробовземане и консумативи2,00 лв
Обработка и екарисаж на материал1,00 лв
Съхранение на серум/плазма-15 дни7,00 лв
Ценоразписът е актуален към дата: 27.12.2018 г. 11:59:01