082/ 834 256 [email protected]

Продукти и цени

Ценоразписът е актуален към дата: 01.01.2023 г. 00:01:ч.
Диагностични пакети
ПродуктЦена
Пакет COVID-1939,00 лв.
CibaLab МАКС53,00 лв.
CibaLab МАКС ЖЕНИ плюс59,00 лв.
CibaLab МАКС МЪЖЕ плюс59,00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ29,00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ ПЛЮС39,00 лв.
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ69,00 лв.
Бременност - TORCH67,00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG67,00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM67,00 лв.
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА35,00 лв.
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА-съкратен23,00 лв.
ОСТЕОПОРОЗА - скрининг62,00 лв.
ОСТЕОПОРОЗА - разширен95,00 лв.
Cibalab ЛЕЙДИ ПЛЮС78,00 лв.
CibaLab ЛЕЙДИ66,00 лв.
Пакет ЗДРАВНА КНИЖКА23,00 лв.
Хематология
ПродуктЦена
СУЕ (РУЕ, ESR)2,10 лв.
ПКК - 22 показателя ( CBC )6,50 лв.
ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual )10,30 лв.
ПКК+Морф.на еритр10,30 лв.
ПКК+ДКК мануално+СУЕ (CBC+ WBC difff+ ESR)11,90 лв.
ПКК+ДКК+Морф.на еритр14,40 лв.
ПКК+Ретикулоцити+Морф.на еритр12,90 лв.
ПКК+ДКК+Ретикулоцити+Морф.на ер.15,60 лв.
ДКК - мануално ( WBC diff- manual )9,10 лв.
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване9,10 лв.
Ретикулоцити9,10 лв.
Тромбоцити - мануално9,10 лв.
Намазка от носен секрет за еозинофили9,10 лв.
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)26,40 лв.
Фолиева киселина(Фолат, Folate) в серум23,30 лв.
Фолиева киселина(Фолат,Folate) в еритроцити28,70 лв.
Витамин В12 ( VitB12 )23,30 лв.
Феритин ( Ferritin )20,40 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)15,80 лв.
Глюкоза-3 кратен профил8,10 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ ( 75g glucose )8,10 лв.
Микроалбуминурия ( Microalbumin)14,40 лв.
Микроалбуминурия в 24-ова урина( Microalbumin)14,40 лв.
С- пептид ( C-peptide )18,90 лв.
Лактат ( Lactate )10,20 лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate )10,20 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )18,90 лв.
Insulin (60 мin post 75g glucose)18,90 лв.
Insulin (120 мin post 75g glucose)18,90 лв.
HOMA - IR21,30 лв.
HOMA - IR ( 0 min )21,30 лв.
HOMA - IR ( 60-min )21,30 лв.
HOMA - IR ( 120 min )21,30 лв.
Глюкоза - 60та мин3,70 лв.
Глюкоза - 120 та мин3,70 лв.
Глюкоза ( Glucose )3,70 лв.
Глюкоза втора ( Glucose )3,70 лв.
Глюкоза трета ( Glucose )3,70 лв.
Белтък и Албумин( Total Protein+Albumin)6,10 лв.
Общ белтък( Total Proteine)3,70 лв.
Албумин ( Albumine )3,70 лв.
Урея и Креатинин (Urea+Creatinin)6,10 лв.
Креатинин ( Creatinine)3,70 лв.
Урея ( Urea )3,70 лв.
Cystatin C41,70 лв.
Пикочна киселина ( Uric acid )3,70 лв.
Билирубин - общ и директен6,10 лв.
Билирубин - общ (Total Bilirubin)3,70 лв.
Билирубин - директен (Direct Bilirubin)3,70 лв.
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )12,20 лв.
Холестерол - общ (Cholesterol total)3,90 лв.
Холестерол - HDL ( Cholesterol - HDL)3,90 лв.
Холестерол - LDL (Cholesterol - LDL) - direct3,90 лв.
Холестерол VLDL (Cholesterol - VLDL)3,90 лв.
Триглицериди ( Tryglycerides)3,90 лв.
Чернодробни ензими ( ASAT+ALAT+GGT+AF)9,90 лв.
АсАТ ( GOT, ASAT )3,70 лв.
АлАТ ( GPT, ALAT )3,70 лв.
Гама - ГТ ( GGT )3,70 лв.
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)3,90 лв.
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase)4,90 лв.
Алфа - амилаза ( Alpha Amylase )5,30 лв.
Липаза ( Lipase )5,30 лв.
Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес57,00 лв.
LDH4,50 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase )8,10 лв.
Креатин фосфо киназа (CPK)5,50 лв.
СРК - МВ фракция ( mass )17,70 лв.
Тропонин Т(TNT) hs34,60 лв.
BNP ( мозъчен натриуретичен пептид )79,10 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault8,80 лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини88,00 лв.
Електрофореза на белтъци(Protein electrophoresis)26,70 лв.
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )52,00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ52,00 лв.
Свободни леки вериги-панел(Free Light Chain panne)88,00 лв.
Електролити
ПродуктЦена
Калий и Натрий ( K ; Potassium и Na ; Sodium )8,10 лв
Калий ( K ; Potassium)4,90 лв.
Натрий ( Na ; Sodium )4,90 лв.
Хлор ( Cl ; Chloride )4,90 лв.
Фосфор ( P ; Phosphate )3,30 лв.
Калций общ ( Ca ; Calcium)3,90 лв.
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )5,30 лв.
Цинк ( Zn ; Zinc )21,40 лв.
Магнезий ( Mg ; Magnesium )5,90 лв.
Литий ( Li ; Lithium )21,30 лв.
Мед ( Cu ; Cupper ) серум23,80 лв.
Fe и ЖСК фракции ( Fe, UIBC, TIBC )9,50 лв.
Желязо (Fe)6,90 лв.
TSAT (% на насищане на трансферина)12,90 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR4,90 лв.
аРТТ (ККВ)4,90 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )5,50 лв.
Време на кървене (Bleeding time)3,90 лв.
Време на съсирване3,90 лв.
D-димер ( D-dimer )26,50 лв.
Протеин С (PrC)34,70 лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S)41,70 лв.
Антитромбин III27,90 лв.
Предразположение към тромбоза-стандартен127,00 лв.
Предразполжение към тромбоза-съкратен108,00 лв.
Предразположение към тромбоза-разширен176,00 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)35,70 лв.
Урина
ПродуктЦена
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)4,10 лв.
Урина ОХИ 10 показателя ( Urinalysis )3,30 лв.
Урина - седимент (Microscopy)2,10 лв.
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)3,90 лв.
Калций в еднократна порция урина (Calcium )3,90 лв.
Магнезий в диуреза (Magnesium in 24h urine)5,90 лв.
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)3,30 лв.
Калий в диуреза (Potassium in diuresis)4,90 лв.
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )4,90 лв.
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)18,90 лв.
Хлор в диуреза (Chloride in diuresis)4,90 лв.
Алфа Амилаза в урината (Amilase in urine)5,30 лв.
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)3,70 лв.
Белтък в еднократна порция урина3,70 лв.
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)3,70 лв.
Креатинин в еднократна порция урина3,70 лв.
Урея в диуреза (Urea in 24h urine)3,70 лв.
Урея в еднократна порция урина3,70 лв.
Уринен албумин/креатинин (UACR)19,80 лв.
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)3,70 лв.
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)3,70 лв.
Съотношени урея/креатинин в урина17,40 лв.
Съотношение калций/креатинин в урина7,10 лв.
Изл. за бременност- в урина8,40 лв.
Проба на Hoesch за порфирия6,00 лв.
Колич.изброяване на формени елементи8,40 лв.
Имунология
ПродуктЦена
C-реактивен протеин ( CRP )7,10 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP)11,40 лв.
Прокалцитонин (Procalcitonine)34,80 лв.
Ревматоиден фактор ( RF ) - скрининг7,10 лв.
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO ; AST )7,10 лв.
Церулоплазмин (Ceruloplasmin)24,10 лв.
Трансферин (Transferrin)21,30 лв.
Хаптоглобин (Haptoglobin)24,30 лв.
Алфа 1 - антитрипсин (Alpha 1 antitrypsin)34,20 лв.
Ревматоиден артрит (пакет)112,00 лв.
Ревматоиден фактор IgA (Rheumatoid factor IgA)33,60 лв.
Ревматоиден фактор IgM (Rheumatoid factor IgM)33,60 лв.
Ревматоиден фактор IgG (Rheumatoid factor IgG)33,60 лв.
anti MCV (анти Мутирал Цитролиниран Виментин)33,40 лв.
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)35,60 лв.
Имуноглобулин А ( Ig A,ImmunoglobulinA)16,50 лв.
Имуноглобулин М (Ig M,ImmunoglobulinM)16,50 лв.
Имуноглобулин G (Ig G, Immunoglobulin G)16,50 лв.
Криоглобулини (Cryoglobulins)14,10 лв.
С 3 комплемент (Complement C3)16,50 лв.
С 4 комплемент (Complement C4)16,50 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. панел105,70 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки86,00 лв.
ANA профил87,80 лв.
ANA скрининг(антинуклеарни антитела) ИИФ22,70 лв.
Системен лупус (Пакет)121,00 лв.
Overlap синдроми на съед.тъкан (Пакет)127,00 лв.
anti-dsDNA IgG (анти двДНК антитела) количествен26,00 лв.
anti-RNP/Sm IgG (анти-RNP/Sm АТ) количествено28,00 лв.
anti-Sm IgG (анти Sm антитела) количествен29,00 лв.
anti-Scl-70 IgG (анти Scl-70 антитела) количествен28,00 лв.
anti-Jo-1 IgG (анти Jo-1 антитела) количествен28,00 лв.
anti-SS-A/Ro IgG (анти SS-A/Ro антитела) колич.28,00 лв.
anti-SS-B/La IgG (анти SS-B/La антитела) колич.29,00 лв.
anti-Centromere B IgG (Центромер B AT) количествен28,00 лв.
Антитела срещу чернодробни антигени (Пакет)67,90 лв.
anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални aт.) колич.22,70 лв.
anti Intrinsic factor(анти интринзик фактор) колич28,00 лв.
anti-Actin IgG (Антигладкомускулни AT/АГМА)22,70 лв.
anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич.31,00 лв.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.29,00 лв.
anti Parietal Cell (анти париетални антит.) колич.31,00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела (Съкратен пакет)71,00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром (Разширен пакет)117,00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром (Пълен пакет)119,00 лв.
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг28,70 лв.
anti cardiolipin ACL-IgM (антикардиолип.антитела)28,00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgG (антикардиолип.антитела)27,00 лв.
anti-β2 GP1 (β2Гликопротеин1 АТ) скрининг25,70 лв.
anti-β2 GP1 IgG (β2Гликопротеин1 IgG АТ) колич.28,00 лв.
anti-β2 GP1 IgM (β2Гликопротеин1 IgM АТ) колич.28,00 лв.
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен28,00 лв.
anti Annexin V IgM ( анти анексин V ) количествен28,00 лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29,00 лв.
anti APL-IgM screen(анти фосфолип. антитела)31,00 лв.
anti APL-IgG screen (анти фосфол. антитела)31,00 лв.
Автоимунни васкулити (Пакет)75,00 лв.
Анти-неутрофилоцитоплазмени антитела(АНЦА)37,50 лв.
anti MPO ( Myeloperoxidase) количествен28,00 лв.
anti PR 3 (анти протеиназа 3 ) количествен29,00 лв.
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) кол29,00 лв.
anti Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.22,70 лв.
anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич.48,00 лв.
anti GAD 65 ( анти GAD 65 антитела ) количествен45,00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49,00 лв.
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен25,90 лв.
Диагностика на инфекциозни болести
ПродуктЦена
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgG)26,00 лв.
Бърз антигенен тест за Коронавирус15,00 лв.
Комбиниран бърз тест Ag SARS CoV-2 и Грип А/Грип В18,00 лв.
Комбиниран бърз тест Ag SARS CoV-2, Грип А&В, RSV20,00 лв.
Комбиниран PCR тест за SARS CoV-2, Грип А, Грип В132,00 лв.
Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)72,00 лв.
antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)49,50 лв.
Сифилис ( Syphilis, WASS )9,00 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)72,00 лв.
СПИН ( HIV )15,70 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )21,20 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )21,20 лв.
HBsAg (Хепатит B)15,90 лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест31,20 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )149,70 лв.
anti-HBsAg22,50 лв.
HBeAg22,50 лв.
anti - HBc IgM22,50 лв.
anti - HBc тотал22,50 лв.
anti - HBeAg22,50 лв.
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )22,50 лв.
HCV количествен РНК ( HCV RNA quantitative )180,00 лв.
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)97,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )23,20 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )23,20 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM )24,80 лв.
Хепатит D ( anti-HDV total )24,80 лв.
Chlamydia trachomatis - IgG, IgM28,50 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA20,30 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM20,30 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG20,30 лв.
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )24,70 лв.
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )24,70 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)53,80 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG(потвърдителен)53,80 лв.
Изследване на кърлеж за Borrelia19,60 лв.
Рубеола (Rubella) IgM20,80 лв.
Рубеола (Rubella) IgG20,80 лв.
Морбили IgM, IgG (Measles IgG, IgM)54,40 лв.
Морбили IgM (Measles IgM)31,50 лв.
Морбили IgG (Measles IgG)31,50 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM27,80 лв.
Паротит (Заушка) anti Mumps IgG26,40 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG49,80 лв.
Варицела Зостер Ig M (Varicela zoster)29,60 лв.
Варицела Зостер Ig G (Varicella zoster)29,60 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM (HSV1)46,80 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)25,90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)25,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM (HSV2)46,80 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)25,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)25,90 лв.
HHV - 6 IgG (Човешки Херпес Вирус-6)33,60 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgM22,40 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG22,40 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM35,60 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test56,40 лв.
Цитомегаловирус CMV DNA190,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgM )26,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG )26,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG и IgM )35,50 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EBNA Ig G )26,00 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgM )26,00 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgG )26,00 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load)237,00 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgG Immunoblot52,00 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot52,00 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )116,80 лв.
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)150,00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)33,60 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)33,60 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgA33,60 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgM33,60 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgG33,60 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM23,70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG23,70 лв.
Скрининг за 15 HPV72,00 лв.
Генотипиране за 21 HPV82,00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ33,60 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG33,60 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )42,00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM37,00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG33,60 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM33,60 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG33,60 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета б-ст,Erythema infectiosum)33,60 лв.
BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус204,00 лв.
Изследване на ГРИП тип А и В ( Influenza A & B )18,00 лв.
Бърз тест за Респираторни вируси (RSV)15,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF84,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF84,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF84,00 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Тест на Coombs - платен44,50 лв.
Кръвна група и Rh25,00 лв.
Студови еритроантитела46,70 лв.
Опр слаб D антиген52,50 лв.
Ham-test и Sucrosis lysis тест50,00 лв.
Секреторен статус41,20 лв.
Определяне на M и N антиген28,50 лв.
Двуфазни хемолизини50,00 лв.
Еритроантитела с медикаменти50,00 лв.
Еритроантитела-авто/ало45,50 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела17,50 лв.
Специфичност на еритроантитела45,50 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела44,00 лв.
Rh фенотип и Kell антиген46,20 лв.
Титър анти А и анти В28,50 лв.
Хормонален анализ
ПродуктЦена
FT3+FT4+TSH39,60 лв.
FT4+TSH28,00 лв.
FT 3 ( свободен Т3 )16,50 лв.
FT 4 ( свободен Т4 )16,50 лв.
TSH ( Тиреотропен Хормон, ТТХ )16,50 лв.
anti-TG и anti-TPO ( TAT и MAT )31,20 лв.
anti-TG ( ТАТ )19,20 лв.
anti-TPO ( MAT)19,20 лв.
TSH рецепторни антитела ( TRAC )44,50 лв.
маркер TG ( Тиреоглобулин )39,20 лв.
Паратхормон ( 1-84 PTH)32,80 лв.
маркер Calcitonin ( Калцитонин )38,40 лв.
Prolactin( Пролактин )17,70 лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )17,70 лв.
FSH ( Фуликул Стим. Хормон )17,70 лв.
Estradiol (Естрадиол)17,70 лв.
Progesterone ( Прогестерон )17,70 лв.
Testosterone ( Тестостерон )17,70 лв.
Соматотропен хормон ( hGH )22,10 лв.
Кортизол в серум 7-10ч. (Cortisol serum)17,70 лв.
Кортизол в серум 16-18ч. (Cortisol serum)17,70 лв.
Кортизол в слюнка 7-10ч. (Cortisol in saliva)25,20 лв.
Кортизол в слюнка 16-18ч. (Cortisol in saliva)25,20 лв.
Кортизол в слюнка 24ч. (Cortisol in saliva)25,20 лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )22,70 лв.
Ренин в плазма (Renin)44,80 лв.
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )44,80 лв.
DHEA-S ( ДХЕА-С )22,70 лв.
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )25,60 лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)25,60 лв.
AMH plus (анти Мюлеров хормон +)55,00 лв.
Inhibin B (Инхибин В)53,70 лв.
Прееклампсия: sFlt-1/PIGF143,00 лв.
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)65,00 лв.
PIGF (Плацентарен растежен фактор)65,00 лв.
Еритропоетин44,80 лв.
IGF 1(СоматомединС,инсулиноподен растежен фактор )44,50 лв.
Секс Хормон Свързващ глобулин SHBG21,60 лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)29,80 лв.
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum23,60 лв.
N-MID Osteocalcin23,60 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
маркер fPSA ( free )19,80 лв.
маркер tPSA (total)19,80 лв.
fPSA (free)/tPSA(total)35,00 лв.
total beta HCG ( общ бета-ЧХГ )19,40 лв.
маркер CEA20,30 лв.
маркер AFP20,30 лв.
маркер PIVKA II86,40 лв.
маркер CA-19-920,30 лв.
маркер CA-12520,30 лв.
маркер CA - 15-320,30 лв.
маркер CA 72-425,60 лв.
маркер Cyfra 21-121,50 лв.
маркер SCC23,70 лв.
маркер Pro-GRP (Гастрин Освобождаващ Пептид)69,00 лв.
Бета 2 микроглобулин29,80 лв.
Tumor M2-PK (Туморна М2 пируват киназа)44,60 лв.
NSE ( Невронспецифична енолаза )29,80 лв.
маркер S - 10075,60 лв.
маркер HE 478,80 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация(ROMA)86,40 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Hgb,Трансферин50,40 лв.
Калпротектин-фецес (Calprotectin) количествен44,40 лв.
Алергология
ПродуктЦена
IgE total30,00 лв.
Триптаза ( Tryptase )38,60 лв.
Панел Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни37,50 лв.
Панел INFANT Phadiatop - Малки деца47,50 лв.
ПАНЕЛ 6 (20 алергена - Хранителна алергия)90,00 лв.
ПАНЕЛ 7 (20 алергена) - Инхалаторни алергени90,00 лв.
ПАНЕЛ 8 (20алергена) - Педиатричен инхалаторен90,00 лв.
ПАНЕЛ 9 (20алергена) - Кръстосани алергии90,00 лв.
ПАНЕЛ 10 (20алергена) - Атопия90,00 лв.
ПАНЕЛ 11 (54 хранителни и инхалаторни алергени)144,00 лв.
Панел 12 -ALEX ( 280 хран. и инхал. алергени )408,00 лв.
Латекс (Latex ; k82)35,70 лв.
Derm. pteronyssinus (d1, дом.акар-Европа)35,70 лв.
Derm. farinae (d2, дом.акар-Америка)35,70 лв.
Гъбички ( Candida albicans ; m5)35,70 лв.
Плесен ( Aternaria alternata ; m6)35,70 лв.
Мляко ( Cow milk, f2)35,70 лв.
Яйчен белтък ( Egg protein, f1)35,70 лв.
Свинско месо ( Pork meat ; f26)35,70 лв.
Телешко месо ( Beef ; f27 )35,70 лв.
Алфа-лактоглобулин ( α - lactoglobulin ; f76)35,70 лв..
Бета-лактоглобулин ( β - lactoglobulin ; f77)35,70 лв.
Казеин ( Casein ; f78)35,70 лв.
Глутен ( Gluten )35,70 лв.
Котка ( Cat dander IgE Ab, е1 )35,70 лв.
Куче ( Dog dander IgE Ab, е5 )35,70 лв.
Пчела ( Honey bee IgE Ab ; i1 )35,70 лв.
Оса ( Cammon wasp venom IgE Ab ; i3 )35,70 лв.
Eosinophil Cationic Protein (ECP)40,00 лв.
Хранителна нетолерантност - колич. 24 антигена190,00 лв.
Хранителна нетолерантност - колич. 44 антигена236,00 лв.
Хранителна нетолерантност - колич. 287 антигена380,00 лв.
Други специализирани изследвания,
ПродуктЦена
Спермограма55,00 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)7,80 лв.
Наркотични вещества в урината(Drugs in urine)37,70 лв.
Бъбречни конкременти30,80 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Слъзен (очен) секрет22,50 лв.
Скарлатина ( Streptococcus group A antigen )15,70 лв.
Гърлен секрет22,50 лв.
Носен секрет22,50 лв.
Ушен секрет22,50 лв.
Храчка24,50 лв.
Носен секрет - профилактично10,00 лв.
B.pertussis DNA ( Коклюш-ДНК )99,00 лв.
Коронавирус и Респираторни инфекции панел360,00 лв.
Фекална маса и ректален секрет24,50 лв.
Изследване на фецес - трикратно52,50 лв.
Чревно носителство ( профилактично )12,00 лв.
Пакет проф. изследване фецес23,00 лв.
Ротавирус и Аденовирус във фецес10,00 лв.
Clostridium difficile токсин А и В30,50 лв.
Ентеровирус Ag - фецес30,00 лв.
Изследване за Norovirus Ag36,00 лв.
Фецес - КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ52,00 лв.
Хеликобактер пилори антиген от фецес25,00 лв.
Хеликобактер пилори (anti-H. pylori) IgG18,00 лв.
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес336,00 лв.
Изследване на урина за урокултури13,00 лв.
Стерилна урина - двукратна20,00 лв.
Стерилна урина - трикратна25,00 лв.
ДНК за Трихомони в урина42,00 лв.
ДНК за Гонорея в урина42,00 лв.
ДНК за Хламидия в урина44,00 лв.
Троен ДНК тест - урина58,00 лв.
УРИНА КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ147,00 лв.
FEMOFLOR Screen - оценка на влагалищния микробиом115,00 лв.
TNC complex - ДНК за трихомони, гонорея, хламидия82,00 лв.
ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ КОМПЛЕКСНО123,00 лв.
Влагалищен секрет22,50 лв.
ДНК за Гонорея във влагалищен секрет42,00 лв.
ДНК за Трихомони във влагалищен секрет42,00 лв.
ДНК за Хламидия във влагалищен секрет44,00 лв.
Троен ДНК тест - влагалищен секрет58,00 лв.
ДНК - Гарднерела вагиналис36,00 лв.
Гарднерела вагиналис ваг.секрет пакет48,00 лв.
Цервикален секрет23,00 лв.
ДНК за Гонорея в цервикален секрет42,00 лв.
ДНК за Трихомони в цервикален секрет42,00 лв.
ДНК за Хламидия в цервикален секрет44,00 лв.
Троен ДНК тест - цервикален секрет58,00 лв.
ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ КОМПЛЕКСНО147,00 лв.
ANDROFLOR screen (Оценка на урогенитaлния микробиом при мъже - PCR)123,00 лв.
Уретрален секрет22,50 лв.
ДНК за Гонорея в уретрален секрeт42,00 лв.
ДНК за Трихомони в уретрален секрет42,00 лв.
ДНК за Хламидия в уретрален секрет44,00 лв.
Троен ДНК тест - уретрален секрет58,00 лв.
Простатен секрет22,50 лв.
ДНК за Гонорея в простатен секрет42,00 лв.
Еякулат23,00 лв.
ДНК за Гонорея в еякулат42,00 лв.
ДНК за Трихомони в еякулат42,00 лв.
Троен ДНК тест - еякулат58,00 лв.
Ранев материал и гной22,50 лв.
Друг секрет23,00 лв.
Хемокултура - аеробна30,50 лв.
Хемокултура - анаеробна30,50 лв.
Антимикотична чувствителност7,50 лв.
Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение150,00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Нативен препарат за чревни паразити9,20 лв.
Скоч - лента за Ентеробиоза9,20 лв.
Морфологично изследване (по кл. показания)23,70 лв.
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii)21,30 лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii)21,30 лв.
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii)40,50 лв.
Токсо IgG+авидност (Toxoplasma IgG+avidity test)53,00 лв.
Ехинококоза IgG21,30 лв.
Ехинококоза IgG Immunoblot- (Echinococcus)102,00 лв.
Трихинелоза IgG21,30 лв.
Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA21,30 лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза) IgG – ELISA21,30 лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза) IgG – Immunoblot102,00 лв.
Изследване на фецес за криптоспоридии31,00 лв.
Изследване на урина за шистозоми31,00 лв.
Изследване на кръв за микрофиларии31,00 лв.
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )33,60 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )42,00 лв.
ТРИХОМОНИ морфологично23,70 лв.
Патологоанатомия
ПродуктЦена
Цитонамазка43,00 лв.
Кристализационен тест7,80 лв.
Течно базирана цитология - генитална цитонамазка48,00 лв.
Пакет Скрининг за 15 HPV + Течно базирана цитология90,00 лв.
Пакет Генотип. 21 HPV + Течно базирана цитология114,00 лв.
Лекарствено мониториране
ПродуктЦена
Дигоксин ( Digoxin )23,20 лв.
Валпроева киселина ( Valproate )23,20 лв.
Карбамазепин ( Carbamazepine )23,20 лв.
Ванкомицин ( Vancomycin )30,00 лв.
Манипулации
ПродуктЦена
Домашно посещение25,00 лв.
Домашно посещениеизвън града50,00 лв.
Консумативи, обработка и екарисаж5,00 лв.
Консумативи, обработка и екарисаж (РЗОК)4,00 лв.
Съхранение на серум/плазма-15 дни7,00 лв.
Транспортиране и пробовземане25,00 лв.
Издаване на сертификат5,00 лв.