082/ 834 256 [email protected]

Продукти и цени

Ценоразписът е актуален към дата: 14.07.2022 г. 00:01:ч. 
Диагностични пакети
ПродуктЦена
Пакет COVID-1939,00 лв.
CibaLab МАКС43,00 лв.
CibaLab МАКС ЖЕНИ плюс49,00 лв.
CibaLab МАКС МЪЖЕ плюс49,00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ19,70 лв.
CibaLab СТАНДАРТ ПЛЮС29,70 лв.
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ47,90 лв.
Бременност - TORCH55,00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG60,00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM60,00 лв.
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА35,00 лв.
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА-съкратен23,00 лв.
ОСТЕОПОРОЗА - скрининг35,00 лв.
ОСТЕОПОРОЗА - разширен55,00 лв.
Cibalab ЛЕЙДИ ПЛЮС54,30 лв.
CibaLab ЛЕЙДИ43,70 лв.
Пакет ЗДРАВНА КНИЖКА23,00 лв.
Хематология
ПродуктЦена
СУЕ (РУЕ, ESR)1,70 лв.
ПКК - 20 показателя ( CBC )5,30 лв.
ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual )8,30 лв.
ПКК+Морф.на еритр8,30 лв.
ПКК+ДКК мануално+СУЕ (CBC+ WBC difff+ ESR)9,70 лв.
ПКК+ДКК+Морф.на еритр11,70 лв.
ПКК+Ретикулоцити+Морф.на еритр10,70 лв.
ПКК+ДКК+Ретикулоцити+Морф.на ер.12,90 лв.
ДКК - мануално ( WBC diff- manual )7,70 лв.
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване7,70 лв.
Ретикулоцити7,70 лв.
Тромбоцити - мануално7,70 лв.
Намазка от носен секрет за еозинофили7,70 лв.
Таласемия и хемоглобинози HPLC (Thalassemia)21,70 лв.
Хемоглобин - капилярна електрофореза30,00 лв.
Фолиева киселина(Фолат, Folate) в серум19,30 лв.
Фолиева киселина(Фолат,Folate) в еритроцити23,70 лв.
Витамин В12 ( VitB12 )19,30 лв.
Феритин ( Ferritin )16,70 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)12,70 лв.
Глюкоза-3 кратен профил6,70 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ ( 75g glucose )6,70 лв.
Микроалбуминурия ( Microalbumin)11,70 лв.
Микроалбуминурия в 24-ова урина( Microalbumin)11,70 лв.
С- пептид ( C-peptide )15,70 лв.
Лактат ( Lactate )7,90 лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate )7,90 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )15,70 лв.
Insulin (60 мin post 75g glucose)15,70 лв.
Insulin (120 мin post 75g glucose)15,70 лв.
HOMA - IR16,30 лв.
HOMA - IR ( 0 min )16,30 лв.
HOMA - IR ( 60-min )16,30 лв.
HOMA - IR ( 120 min )16,30 лв.
Глюкоза - 60та мин2,70 лв.
Глюкоза - 120 та мин2,70 лв.
Глюкоза ( Glucose )2,70 лв.
Глюкоза втора ( Glucose )2,70 лв.
Глюкоза трета ( Glucose )2,70 лв.
Белтък и Албумин( Total Protein+Albumin)4,50 лв.
Общ белтък( Total Proteine)2,70 лв.
Албумин ( Albumine )2,70 лв.
Урея и Креатинин (Urea+Creatinin)4,50 лв.
Креатинин ( Creatinine)2,70 лв.
Урея ( Urea )2,70 лв.
Cystatin C34,70 лв.
Пикочна киселина ( Uric acid )2,70 лв.
Билирубин - общ и директен4,50 лв.
Билирубин - общ (Total Bilirubin)2,70 лв.
Билирубин - директен (Direct Bilirubin)2,70 лв.
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )9,70 лв.
Холестерол - общ (Cholesterol total)2,90 лв.
Холестерол - HDL ( Cholesterol - HDL)2,90 лв.
Холестерол - LDL (Cholesterol - LDL) - direct2,90 лв.
Холестерол VLDL (Cholesterol - VLDL)2,90 лв.
Триглицериди ( Tryglycerides)2,90 лв.
Чернодробни ензими ( ASAT+ALAT+GGT+AF)7,70 лв.
АсАТ ( GOT, ASAT )2,70 лв.
АлАТ ( GPT, ALAT )2,70 лв.
Гама - ГТ ( GGT )2,70 лв.
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)2,90 лв.
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase)3,90 лв.
Алфа - амилаза ( Alpha Amylase )4,30 лв.
Липаза ( Lipase )4,30 лв.
Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес47,00 лв.
LDH3,50 лв.
ХБДХ ( HBDH ; LDH1+LDH2 )4,30 лв.
ЛДХ - комплексно ( LDH +HBDH+LDH5 )12,70 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase )6,70 лв.
Креатин фосфо киназа (CPK)4,50 лв.
СРК - МВ фракция ( mass )14,70 лв.
Тропонин I ( Troponin I ) hs28,60 лв.
Тропонин Т(TNT) hs28,60 лв.
BNP ( мозъчен натриуретичен пептид )65,70 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault7,30 лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини80,00 лв.
Електрофореза на белтъци(Protein electrophoresis)21,70 лв.
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )42,00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ42,00 лв.
Свободни леки вериги-панел(Free Light Chain panne)80,00 лв.
Електролити
ПродуктЦена
Калий и Натрий ( K ; Potassium и Na ; Sodium )6,70 лв
Калий ( K ; Potassium) 3,90 лв.
Натрий ( Na ; Sodium ) 3,90 лв.
Хлор ( Cl ; Chloride ) 3,90 лв.
Фосфор ( P ; Phosphate ) 2,50 лв.
Калций общ ( Ca ; Calcium)2,90 лв.
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )4,30 лв.
Цинк ( Zn ; Zinc ) 17,00 лв.
Магнезий ( Mg ; Magnesium ) 4,90 лв.
Литий ( Li ; Lithium ) 17,30 лв.
Мед ( Cu ; Cupper ) серум19,00 лв.
Fe и ЖСК фракции ( Fe, UIBC, TIBC )6,90 лв.
Желязо (Fe)5,50 лв.
TSAT (% на насищане на трансферина)10,70 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR3,90 лв.
аРТТ (ККВ)3,90 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )4,50 лв.
Време на кървене (Bleeding time)2,90 лв.
Време на съсирване2,90 лв.
D-димер ( D-dimer )19,30 лв.
Протеин С (PrC)28,70 лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S)34,70 лв.
Антитромбин III22,70 лв.
Предразположение към тромбоза-стандартен116,90 лв.
Предразполжение към тромбоза-съкратен98,00 лв.
Предразположение към тромбоза-разширен165,00 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)29,70 лв.
Урина
ПродуктЦена
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)3,10 лв.
Урина ОХИ 10 показателя ( Urinalysis )2,30 лв.
Урина - седимент (Microscopy)1,50 лв.
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)2,70 лв.
Калций в еднократна порция урина (Calcium )2,70 лв.
Магнезий в диуреза (Magnesium in 24h urine)4,90 лв.
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)2,70 лв.
Калий в диуреза (Potassium in diuresis)3,90 лв.
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )3,90 лв.
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)15,30 лв.
Хлор в диуреза (Chloride in diuresis)3,90 лв.
Алфа Амилаза в урината (Amilase in urine)4,30 лв.
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)2,70 лв.
Белтък в еднократна порция урина2,70 лв.
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)2,70 лв.
Креатинин в еднократна порция урина2,70 лв.
Урея в диуреза (Urea in 24h urine)2,70 лв.
Урея в еднократна порция урина2,70 лв.
Уринен албумин/креатинин (UACR)16,70 лв.
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)2,70 лв.
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)2,70 лв.
Съотношени урея/креатинин в урина14,40 лв.
Съотношение калций/креатинин в урина5,40 лв.
Изл. за бременност- в урина7,00 лв.
Проба на Hoesch за порфирия5,00 лв.
Колич.изброяване на формени елементи7,00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
C-реактивен протеин ( CRP )5,90 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP)8,90 лв.
Прокалцитонин (Procalcitonine)29,00 лв.
Ревматоиден фактор ( RF ) - скрининг5,90 лв.
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO ; AST )5,90 лв.
Церулоплазмин (Ceruloplasmin)19,30 лв.
Трансферин (Transferrin)16,70 лв.
Хаптоглобин (Haptoglobin)19,90 лв.
Алфа 1 - антитрипсин (Alpha 1 antitrypsin)28,50 лв.
Ревматоиден артрит (пакет)112,00 лв.
Ревматоиден фактор IgA (Rheumatoid factor IgA)28,00 лв.
Ревматоиден фактор IgM (Rheumatoid factor IgM)28,00 лв.
Ревматоиден фактор IgG (Rheumatoid factor IgG)28,00 лв.
anti MCV (анти Мутирал Цитролиниран Виментин)27,70 лв.
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)29,70 лв.
Имуноглобулин А ( Ig A,ImmunoglobulinA)5,70 лв.
Имуноглобулин М (Ig M,ImmunoglobulinM)5,70 лв.
Имуноглобулин G (Ig G, Immunoglobulin G)5,70 лв.
Криоглобулини (Cryoglobulins)11,70 лв.
С 3 комплемент (Complement C3)5,70 лв.
С 4 комплемент (Complement C4)5,70 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. панел105,70 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки75,00 лв.
ANA профил74,00 лв.
ANA скрининг(антинуклеарни антитела) ИИФ18,90 лв.
Системен лупус (Пакет)121,00 лв.
Overlap синдроми на съед.тъкан (Пакет)127,00 лв.
anti-dsDNA IgG (анти двДНК антитела) количествен26,00 лв.
anti-RNP/Sm IgG (анти-RNP/Sm АТ) количествено28,00 лв.
anti-Sm IgG (анти Sm антитела) количествен29,00 лв.
anti-Scl-70 IgG (анти Scl-70 антитела) количествен28,00 лв.
anti-Jo-1 IgG (анти Jo-1 антитела) количествен28,00 лв.
anti-SS-A/Ro IgG (анти SS-A/Ro антитела) колич.28,00 лв.
anti-SS-B/La IgG (анти SS-B/La антитела) колич.29,00 лв.
anti-Centromere B IgG (Центромер B AT) количествен28,00 лв.
Антитела срещу чернодробни антигени (Пакет)67,90 лв.
anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални aт.) колич.22,70 лв.
anti Intrinsic factor(анти интринзик фактор) колич28,00 лв.
anti-Actin IgG (Антигладкомускулни AT/АГМА)22,70 лв.
anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич.31,00 лв.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.29,00 лв.
anti Parietal Cell (анти париетални антит.) колич.31,00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела (Съкратен пакет)71,00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром (Разширен пакет)117,00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром (Пълен пакет)119,00 лв.
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг28,70 лв.
anti cardiolipin ACL-IgM (антикардиолип.антитела)28,00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgG (антикардиолип.антитела)27,00 лв.
anti-β2 GP1 (β2Гликопротеин1 АТ) скрининг25,70 лв.
anti-β2 GP1 IgG (β2Гликопротеин1 IgG АТ) колич.28,00 лв.
anti-β2 GP1 IgM (β2Гликопротеин1 IgM АТ) колич.28,00 лв.
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен28,00 лв.
anti Annexin V IgM ( анти анексин V ) количествен28,00 лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29,00 лв.
anti APL-IgM screen(анти фосфолип. антитела)31,00 лв.
anti APL-IgG screen (анти фосфол. антитела)31,00 лв.
Автоимунни васкулити (Пакет)75,00 лв.
Анти-неутрофилоцитоплазмени антитела(АНЦА)37,50 лв.
anti MPO ( Myeloperoxidase) количествен28,00 лв.
anti PR 3 (анти протеиназа 3 ) количествен29,00 лв.
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) кол29,00 лв.
anti Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.22,70 лв.
anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич.48,00 лв.
anti GAD 65 ( анти GAD 65 антитела ) количествен45,00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49,00 лв.
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен25,90 лв.
Диагностика на инфекциозни болести
ПродуктЦена
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgG)26,00 лв.
Бърз антигенен тест за Коронавирус10,00 лв.
Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)95,00 лв.
Сифилис ( Syphilis, WASS )7,50 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)60,00 лв.
СПИН ( HIV )13,70 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )19,30 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )19,30 лв.
HBsAg (Хепатит B)14,70 лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест26,00 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )149,70 лв.
anti-HBsAg19,30 лв.
HBeAg19,30 лв.
anti - HBc IgM19,30 лв.
anti - HBc тотал19,30 лв.
anti - HBeAg19,30 лв.
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )19,30 лв.
HCV количествен РНК ( HCV RNA quantitative )180,00 лв.
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)97,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )19,30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )19,30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM )20,70 лв.
Хепатит D ( anti-HDV total )20,70 лв.
Chlamydia trachomatis - IgG, IgM23,70 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA16,90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM16,90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG16,90 лв.
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )21,70 лв.
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )21,70 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)48,00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG(потвърдителен)48,00 лв.
Изследване на кърлеж за Borrelia16,30 лв.
Рубеола (Rubella) IgM17,30 лв.
Рубеола (Rubella) IgG17,30 лв.
Морбили IgM, IgG (Measles IgG, IgM)47,00 лв.
Морбили IgM (Measles IgM)27,90 лв.
Морбили IgG (Measles IgG)27,90 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM24,00 лв.
Паротит (Заушка) anti Mumps IgG22,00 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG41,70 лв.
Варицела Зостер Ig M (Varicela zoster)24,70 лв.
Варицела Зостер Ig G (Varicella zoster)24,70 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM (HSV1)39,00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)21,90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)21,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM (HSV2)39,00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)21,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)21,90 лв.
HHV - 6 IgG (Човешки Херпес Вирус-6)28,00 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgM18,70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG18,70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM29,70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test47,00 лв.
Цитомегаловирус CMV DNA158,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgM )21,70 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG )21,70 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG и IgM )37,90 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EBNA Ig G )21,70 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgM )21,70 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgG )21,70 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load)197,70 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgG Immunoblot43,00 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot43,00 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )97,30 лв.
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)125,00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)28,00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)28,00 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgA28,00 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgM28,00 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgG28,00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM19,70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG19,70 лв.
Скрининг за 15 HPV65,70 лв.
Генотипиране за 21 HPV75,30 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ28,00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG28,00 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35,00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM31,00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG28,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM28,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG28,00 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета б-ст,Erythema infectiosum)28,00 лв.
BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус170,00 лв.
Изследване на ГРИП тип А и В ( Influenza A & B )15,00 лв.
Бърз тест за Респираторни вируси (RSV)15,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF70,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF70,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF70,00 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Тест на Coombs - платен37,00 лв.
Кръвна група и Rh15,00 лв.
Студови еритроантитела38,90 лв.
Опр слаб D антиген43,70 лв.
Ham-test и Sucrosis lysis тест41,70 лв.
Секреторен статус34,30 лв.
Определяне на M и N антиген23,70 лв.
Двуфазни хемолизини41,70 лв.
Еритроантитела с медикаменти41,70 лв.
Еритроантитела-авто/ало37,70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14,50 лв.
Специфичност на еритроантитела37,70 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела36,70 лв.
Rh фенотип и Kell антиген38,50 лв.
Титър анти А и анти В23,70 лв.
Хормонален анализ
ПродуктЦена
FT3+FT4+TSH28,00 лв.
FT4+TSH20,00 лв.
FT 3 ( свободен Т3 )12,00 лв.
FT 4 ( свободен Т4 )12,00 лв.
TSH ( Тиреотропен Хормон, ТТХ )12,00 лв.
anti-TG и anti-TPO ( TAT и MAT )26,00 лв.
anti-TG ( ТАТ )16,00 лв.
anti-TPO ( MAT)16,00 лв.
TSH рецепторни антитела ( TRAC )37,90 лв.
маркер TG ( Тиреоглобулин )32,70 лв.
Паратхормон ( 1-84 PTH)27,30 лв.
маркер Calcitonin ( Калцитонин )32,00 лв.
Prolactin( Пролактин )15,70 лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )15,70 лв.
FSH ( Фуликул Стим. Хормон )15,70 лв.
Estradiol (Естрадиол)15,70 лв.
Progesterone ( Прогестерон )15,70 лв.
Testosterone ( Тестостерон )15,70 лв.
Соматотропен хормон ( hGH )18,30 лв.
Cortisol 7 - 10 часа15,30 лв.
Cortisol 16 - 18 часа15,30 лв.
Кортизол в слюнка (Cortisol in saliva)21,00 лв.
Cortisol (Кортизол )15,30 лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )18,90 лв.
Ренин в плазма (Renin)37,30 лв.
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )37,30 лв.
DHEA-S ( ДХЕА-С )18,90 лв.
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )21,30 лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)21,30 лв.
AMH plus (анти Мюлеров хормон +)47,00 лв.
Inhibin B (Инхибин В)45,70 лв.
Прееклампсия: sFlt-1/PIGF143,00 лв.
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)65,00 лв.
PIGF (Плацентарен растежен фактор)65,00 лв.
Еритропоетин37,30 лв.
IGF 1(СоматомединС,инсулиноподен растежен фактор )38,70 лв.
Секс Хормон Свързващ глобулин SHBG18,00 лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)25,70 лв.
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum19,70 лв.
N-MID Osteocalcin19,70 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
маркер fPSA ( free )14,30 лв.
маркер tPSA (total)14,30 лв.
fPSA (free)/tPSA(total)28,70 лв.
total beta HCG ( общ бета-ЧХГ )15,30 лв.
маркер CEA16,90 лв.
маркер AFP16,90 лв.
маркер PIVKA II72,00 лв.
маркер CA-19-916,90 лв.
маркер CA-12516,90 лв.
маркер CA - 15-316,90 лв.
маркер CA 72-421,30 лв.
маркер Cyfra 21-117,90 лв.
маркер SCC19,70 лв.
маркер Pro-GRP (Гастрин Освобождаващ Пептид)58,00 лв.
Бета 2 микроглобулин24,90 лв.
Tumor M2-PK (Туморна М2 пируват киназа)38,00 лв.
NSE ( Невронспецифична енолаза )24,90 лв.
маркер S - 10063,00 лв.
маркер HE 465,70 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация(ROMA)72,00 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Hgb,Трансферин42,00 лв.
Калпротектин-фецес (Calprotectin) количествен37,00 лв.
Алергология
ПродуктЦена
IgE total25,00 лв.
Триптаза ( Tryptase )31,60 лв.
Панел Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни31,30 лв.
Панел INFANT Phadiatop - Малки деца39,70 лв.
ПАНЕЛ 6 (20 алергена - Хранителна алергия)75,00 лв.
ПАНЕЛ 7 (20 алергена) - Инхалаторни алергени75,00 лв.
ПАНЕЛ 8 (20алергена) - Педиатричен инхалаторен75,00 лв.
ПАНЕЛ 9 (20алергена) - Кръстосани алергии75,00 лв.
ПАНЕЛ 10 (20алергена) - Атопия75,00 лв.
ПАНЕЛ 11 (54 хранителни и инхалаторни алергени)120,00 лв.
Панел 12 -ALEX ( 280 хран. и инхал. алергени )340,00 лв.
Латекс (Latex ; k82)29,70 лв.
Derm. pteronyssinus (d1, дом.акар-Европа)29,70 лв.
Derm. farinae (d2, дом.акар-Америка)29,70 лв.
Гъбички ( Candida albicans ; m5)29,70 лв.
Плесен ( Aternaria alternata ; m6)29,70 лв.
Мляко ( Cow milk, f2)29,70 лв.
Яйчен белтък ( Egg protein, f1)29,70 лв.
Свинско месо ( Pork meat ; f26)29,70 лв.
Телешко месо ( Beef ; f27 )29,70 лв.
Алфа-лактоглобулин ( α - lactoglobulin ; f76)29,70 лв.
Бета-лактоглобулин ( β - lactoglobulin ; f77)29,70 лв.
Казеин ( Casein ; f78)29,70 лв.
Глутен ( Gluten )29,70 лв.
Котка ( Cat dander IgE Ab, е1 )29,70 лв.
Куче ( Dog dander IgE Ab, е5 )29,70 лв.
Пчела ( Honey bee IgE Ab ; i1 )29,70 лв.
Оса ( Cammon wasp venom IgE Ab ; i3 )29,70 лв.
Eosinophil Cationic Protein (ECP)33,70 лв.
Хранителна нетолерантност - колич. 24 антигена160,00 лв.
Хранителна нетолерантност - колич. 44 антигена197,00 лв.
Хранителна нетолерантност - колич. 287 антигена340,00 лв.
Други специализирани изследвания,
ПродуктЦена
Спермограма46,00 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)6,50 лв.
Наркотични вещества в урината(Drugs in urine)31,40 лв.
Бъбречни конкременти25,70 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Слъзен (очен) секрет20,50 лв.
Скарлатина ( Streptococcus group A antigen )15,70 лв.
Гърлен секрет20,50 лв.
Носен секрет20,50 лв.
Ушен секрет20,50 лв.
Храчка20,50 лв.
Носен секрет - профилактично8,50 лв.
B.pertussis DNA ( Коклюш-ДНК )83,00 лв.
Коронавирус и Респираторни инфекции панел300,00 лв.
Фекална маса и ректален секрет20,50 лв.
Изследване на фецес - трикратно45,70 лв.
Чревно носителство ( профилактично )10,00 лв.
Пакет проф. изследване фецес23,00 лв.
Ротавирус и Аденовирус във фецес10,00 лв.
Clostridium difficile токсин А и В28,30 лв.
Ентеровирус Ag - фецес25,00 лв.
Изследване за Norovirus Ag30,00 лв.
Фецес - КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ52,00 лв.
Хеликобактер пилори антиген от фецес25,00 лв.
Хеликобактер пилори (anti-H. pylori) IgG16,30 лв.
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес280,00 лв.
Изследване на урина за урокултури11,70 лв.
Стерилна урина - двукратна17,70 лв.
Стерилна урина - трикратна23,90 лв.
ДНК за Трихомони в урина35,00 лв.
ДНК за Гонорея в урина35,00 лв.
ДНК за Хламидия в урина37,00 лв.
Троен ДНК тест - урина48,90 лв.
УРИНА КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ123,00 лв.
FEMOFLOR Screen - оценка на влагалищния микробиом96,00 лв.
TNC complex - ДНК за трихомони, гонорея, хламидия68,90 лв.
ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ КОМПЛЕКСНО123,00 лв.
Влагалищен секрет20,50 лв.
ДНК за Гонорея във влагалищен секрет35,00 лв.
ДНК за Трихомони във влагалищен секрет35,00 лв.
ДНК за Хламидия във влагалищен секрет37,00 лв.
Троен ДНК тест - влагалищен секрет48,90 лв.
ДНК - Гарднерела вагиналис29,70 лв.
Гарднерела вагиналис ваг.секрет пакет40,00 лв.
Цервикален секрет20,50 лв.
ДНК за Гонорея в цервикален секрет35,00 лв.
ДНК за Трихомони в цервикален секрет35,00 лв.
ДНК за Хламидия в цервикален секрет37,00 лв.
Троен ДНК тест - цервикален секрет48,90 лв.
ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ КОМПЛЕКСНО123,00 лв.
ANDROFLOR screen (Оценка на урогенитaлния микробиом при мъже - PCR)103,00 лв.
Уретрален секрет20,50 лв.
ДНК за Гонорея в уретрален секрeт35,00 лв.
ДНК за Трихомони в уретрален секрет35,00 лв.
ДНК за Хламидия в уретрален секрет37,00 лв.
Троен ДНК тест - уретрален секрет48,90 лв.
Простатен секрет20,50 лв.
ДНК за Гонорея в простатен секрет35,00 лв.
Еякулат20,50 лв.
ДНК за Гонорея в еякулат35,00 лв.
ДНК за Трихомони в еякулат35,00 лв.
Троен ДНК тест - еякулат48,90 лв.
Ранев материал и гной20,50 лв.
Друг секрет20,50 лв.
Хемокултура - аеробна27,90 лв.
Хемокултура - анаеробна27,90 лв.
Антимикотична чувствителност5,00 лв.
Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение125,00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Нативен препарат за чревни паразити9,20 лв.
Скоч - лента за Ентеробиоза9,20 лв.
Морфологично изследване (по кл. показания)19,70 лв.
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii)17,70 лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii)17,70 лв.
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii)33,70 лв.
Токсо IgG+авидност (Toxoplasma IgG+avidity test)44,00 лв.
Ехинококоза IgG17,70 лв.
Ехинококоза IgG Immunoblot- (Echinococcus)85,00 лв.
Трихинелоза IgG17,70 лв.
Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA17,70 лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза) IgG – ELISA17,70 лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза) IgG – Immunoblot85,00 лв.
Изследване на фецес за криптоспоридии25,70 лв.
Изследване на урина за шистозоми25,70 лв.
Изследване на кръв за микрофиларии25,70 лв.
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )28,00 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35,00 лв.
ТРИХОМОНИ морфологично19,70 лв.
Патологоанатомия
ПродуктЦена
Цитонамазка30,00 лв.
Кристализационен тест6,50 лв.
Течно базирана цитология - генитална цитонамазка43,70 лв.
Пакет Скрининг за 15 HPV + Течно базирана цитология75,00 лв.
Пакет Генотип. 21 HPV + Течно базирана цитология95,00 лв.
Лекарствено мониториране
ПродуктЦена
Дигоксин ( Digoxin )19,30 лв.
Валпроева киселина ( Valproate )19,30 лв.
Карбамазепин ( Carbamazepine )19,30 лв.
Ванкомицин ( Vancomycin )25,00 лв.
Манипулации
ПродуктЦена
Домашно посещение25,00 лв.
Домашно посещениеизвън града50,00 лв.
Пробовземане и консумативи3,00 лв.
Пробовземане и консумативи РЗОК4,00 лв.
Обработка и екарисаж на материал2,00 лв.
Пробовземане за COVID-196,00 лв.
Съхранение на серум/плазма-15 дни7,00 лв.
Транспортиране и пробовземане25,00 лв.
Издаване на сертификат5,00 лв.