082/ 834 256 [email protected]

Биохимия

Биохимия
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)15,80 лв.
Глюкоза-3 кратен профил8,10 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ ( 75g glucose )8,10 лв.
Микроалбуминурия ( Microalbumin)14,40 лв.
Микроалбуминурия в 24-ова урина( Microalbumin)14,40 лв.
С- пептид ( C-peptide )18,90 лв.
Лактат ( Lactate )10,20 лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate )10,20 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )18,90 лв.
Insulin (60 мin post 75g glucose)18,90 лв.
Insulin (120 мin post 75g glucose)18,90 лв.
HOMA - IR21,30 лв.
HOMA - IR ( 0 min )21,30 лв.
HOMA - IR ( 60-min )21,30 лв.
HOMA - IR ( 120 min )21,30 лв.
Глюкоза - 60та мин3,70 лв.
Глюкоза - 120 та мин3,70 лв.
Глюкоза ( Glucose )3,70 лв.
Глюкоза втора ( Glucose )3,70 лв.
Глюкоза трета ( Glucose )3,70 лв.
Белтък и Албумин( Total Protein+Albumin)6,10 лв.
Общ белтък( Total Proteine)3,70 лв.
Албумин ( Albumine )3,70 лв.
Урея и Креатинин (Urea+Creatinin)6,10 лв.
Креатинин ( Creatinine)3,70 лв.
Урея ( Urea )3,70 лв.
Cystatin C41,70 лв.
Пикочна киселина ( Uric acid )3,70 лв.
Билирубин - общ и директен6,10 лв.
Билирубин - общ (Total Bilirubin)3,70 лв.
Билирубин - директен (Direct Bilirubin)3,70 лв.
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )12,20 лв.
Холестерол - общ (Cholesterol total)3,90 лв.
Холестерол - HDL ( Cholesterol - HDL)3,90 лв.
Холестерол - LDL (Cholesterol - LDL) - direct3,90 лв.
Холестерол VLDL (Cholesterol - VLDL)3,90 лв.
Триглицериди ( Tryglycerides)3,90 лв.
Чернодробни ензими ( ASAT+ALAT+GGT+AF)9,90 лв.
АсАТ ( GOT, ASAT )3,70 лв.
АлАТ ( GPT, ALAT )3,70 лв.
Гама - ГТ ( GGT )3,70 лв.
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)3,90 лв.
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase)4,90 лв.
Алфа - амилаза ( Alpha Amylase )5,30 лв.
Липаза ( Lipase )5,30 лв.
Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес57,00 лв.
LDH4,50 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase )8,10 лв.
Креатин фосфо киназа (CPK)5,50 лв.
СРК - МВ фракция ( mass )17,70 лв.
Тропонин Т(TNT) hs34,60 лв.
BNP ( мозъчен натриуретичен пептид )79,10 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault8,80 лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини88,00 лв.
Електрофореза на белтъци(Protein electrophoresis)26,70 лв.
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )52,00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ52,00 лв.
Свободни леки вериги-панел(Free Light Chain panne)88,00 лв.