082/ 834 256 [email protected]

Биохимия

Биохимия 
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)12,70 лв.
Глюкоза-3 кратен профил6,70 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ ( 75g glucose )6,70 лв.
Микроалбуминурия ( Microalbumin)11,70 лв.
Микроалбуминурия в 24-ова урина( Microalbumin)11,70 лв.
С- пептид ( C-peptide )15,70 лв.
Лактат ( Lactate )7,90 лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate )7,90 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )15,70 лв.
Insulin (60 мin post 75g glucose)15,70 лв.
Insulin (120 мin post 75g glucose)15,70 лв.
HOMA - IR16,30 лв.
HOMA - IR ( 0 min )16,30 лв.
HOMA - IR ( 60-min )16,30 лв.
HOMA - IR ( 120 min )16,30 лв.
Глюкоза - 60та мин2,70 лв.
Глюкоза - 120 та мин2,70 лв.
Глюкоза ( Glucose )2,70 лв.
Глюкоза втора ( Glucose )2,70 лв.
Глюкоза трета ( Glucose )2,70 лв.
Белтък и Албумин( Total Protein+Albumin)4,50 лв.
Общ белтък( Total Proteine)2,70 лв.
Албумин ( Albumine )2,70 лв.
Урея и Креатинин (Urea+Creatinin)4,50 лв.
Креатинин ( Creatinine)2,70 лв.
Урея ( Urea )2,70 лв.
Cystatin C34,70 лв.
Пикочна киселина ( Uric acid )2,70 лв.
Билирубин - общ и директен4,50 лв.
Билирубин - общ (Total Bilirubin)2,70 лв.
Билирубин - директен (Direct Bilirubin)2,70 лв.
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )9,70 лв.
Холестерол - общ (Cholesterol total)2,90 лв.
Холестерол - HDL ( Cholesterol - HDL)2,90 лв.
Холестерол - LDL (Cholesterol - LDL) - direct2,90 лв.
Холестерол VLDL (Cholesterol - VLDL)2,90 лв.
Триглицериди ( Tryglycerides)2,90 лв.
Чернодробни ензими ( ASAT+ALAT+GGT+AF)7,70 лв.
АсАТ ( GOT, ASAT )2,70 лв.
АлАТ ( GPT, ALAT )2,70 лв.
Гама - ГТ ( GGT )2,70 лв.
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)2,90 лв.
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase)3,90 лв.
Алфа - амилаза ( Alpha Amylase )4,30 лв.
Липаза ( Lipase )4,30 лв.
Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес47,00 лв.
LDH3,50 лв.
ХБДХ ( HBDH; LDH1+LDH2 )4,30 лв.
ЛДХ - комплексно ( LDH +HBDH+LDH5 )12,70 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase )6,70 лв.
Креатин фосфо киназа (CPK)4,50 лв.
СРК - МВ фракция ( mass )14,70 лв.
Тропонин I ( Troponin I ) hs28,60 лв.
Тропонин Т(TNT) hs28,60 лв.
BNP ( мозъчен натриуретичен пептид )65,70 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault7,30 лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини80,00 лв.
Електрофореза на белтъци(Protein electrophoresis)21,70 лв.
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )42,00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ42,00 лв.
Свободни леки вериги-панел(Free Light Chain panne)80,00 лв.