082/ 834 256 [email protected]

Имунология

Имунология
ПродуктЦена
C-реактивен протеин ( CRP )7,10 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP)11,40 лв.
Прокалцитонин (Procalcitonine)34,80 лв.
Ревматоиден фактор ( RF ) - скрининг7,10 лв.
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )7,10 лв.
Церулоплазмин (Ceruloplasmin)24,10 лв.
Трансферин (Transferrin)21,30 лв.
Хаптоглобин (Haptoglobin)24,30 лв.
Алфа 1 - антитрипсин (Alpha 1 antitrypsin)34,20 лв.
Ревматоиден артрит (пакет)112,00 лв.
Ревматоиден фактор IgA (Rheumatoid factor IgA)33,60 лв.
Ревматоиден фактор IgM (Rheumatoid factor IgM)33,60 лв.
Ревматоиден фактор IgG (Rheumatoid factor IgG)33,60 лв.
anti MCV (анти Мутирал Цитролиниран Виментин)33,40 лв.
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)35,60 лв.
Имуноглобулин А ( Ig A,ImmunoglobulinA)16,50 лв.
Имуноглобулин М (Ig M,ImmunoglobulinM)16,50 лв.
Имуноглобулин G (Ig G, Immunoglobulin G)16,50 лв.
Криоглобулини (Cryoglobulins)14,10 лв.
С 3 комплемент (Complement C3)16,50 лв.
С 4 комплемент (Complement C4)16,50 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. панел105,70 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки86,00 лв.
ANA профил87,80 лв.
ANA скрининг(антинуклеарни антитела) ИИФ22,70 лв.
Системен лупус (Пакет)121,00 лв.
Overlap синдроми на съед.тъкан (Пакет)127,00 лв.
anti-dsDNA IgG (анти двДНК антитела) количествен26,00 лв.
anti-RNP/Sm IgG (анти-RNP/Sm АТ) количествено28,00 лв.
anti-Sm IgG (анти Sm антитела) количествен29,00 лв.
anti-Scl-70 IgG (анти Scl-70 антитела) количествен28,00 лв.
anti-Jo-1 IgG (анти Jo-1 антитела) количествен28,00 лв.
anti-SS-A/Ro IgG (анти SS-A/Ro антитела) колич.28,00 лв.
anti-SS-B/La IgG (анти SS-B/La антитела) колич.29,00 лв.
anti-Centromere B IgG (Центромер B AT) количествен28,00 лв.
Антитела срещу чернодробни антигени (Пакет)67,90 лв.
anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални aт.) колич.22,70 лв.
anti Intrinsic factor(анти интринзик фактор) колич28,00 лв.
anti-Actin IgG (Антигладкомускулни AT/АГМА)22,70 лв.
anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич.31,00 лв.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.29,00 лв.
anti Parietal Cell (анти париетални антит.) колич.31,00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела (Съкратен пакет)71,00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром (Разширен пакет)117,00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром (Пълен пакет)119,00 лв.
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг28,70 лв.
anti cardiolipin ACL-IgM (антикардиолип.антитела)28,00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgG (антикардиолип.антитела)27,00 лв.
anti-β2 GP1 (β2Гликопротеин1 АТ) скрининг25,70 лв.
anti-β2 GP1 IgG (β2Гликопротеин1 IgG АТ) колич.28,00 лв.
anti-β2 GP1 IgM (β2Гликопротеин1 IgM АТ) колич.28,00 лв.
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен28,00 лв.
anti Annexin V IgM ( анти анексин V ) количествен28,00 лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29,00 лв.
anti APL-IgM screen(анти фосфолип. антитела)31,00 лв.
anti APL-IgG screen (анти фосфол. антитела)31,00 лв.
Автоимунни васкулити (Пакет)75,00 лв.
Анти-неутрофилоцитоплазмени антитела(АНЦА)37,50 лв.
anti MPO ( Myeloperoxidase) количествен28,00 лв.
anti PR 3 (анти протеиназа 3 ) количествен29,00 лв.
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) кол29,00 лв.
anti Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.22,70 лв.
anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич.48,00 лв.
anti GAD 65 ( анти GAD 65 антитела ) количествен45,00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49,00 лв.
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен25,90 лв.