Имунология 
ПродуктЦена
*****СПЕЦИФИЧНИ БЕЛТЪЦИ0,00 лв
C-реактивен протеин ( CRP )5,90 лв
Високочувствителен CRP (hs CRP)8,90 лв
Ревматоиден фактор ( RF ) - скрининг5,90 лв
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )5,90 лв
Церулоплазмин (Ceruloplasmin)19,30 лв
Трансферин (Transferrin)16,70 лв
Сиало Дефицитен Трансферин (CDT)38,00 лв
Хаптоглобин (Haptoglobin)19,90 лв
Алфа 1 - антитрипсин (Alpha 1 antitrypsin)28,50 лв
*****РЕВМАТОЛОГИЯ0,00 лв
Ревматоиден артрит112,00 лв
Ревматоиден фактор IgA (Rheumatoid factor IgA)28,00 лв
Ревматоиден фактор IgM (Rheumatoid factor IgM)28,00 лв
Ревматоиден фактор IgG (Rheumatoid factor IgG)28,00 лв
anti MCV (анти Мутирал Цитролиниран Виментин)27,70 лв
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)29,70 лв
*****ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ0,00 лв
Имуноглобулин А ( Ig A,ImmunoglobulinA)5,70 лв
Имуноглобулин М (Ig M,ImmunoglobulinM)5,70 лв
Имуноглобулин G (Ig G, Immunoglobulin G)5,70 лв
Криоглобулини (Cryoglobulins)11,70 лв
С 3 комплемент (Complement C3)5,70 лв
С 4 комплемент (Complement C4)5,70 лв
*****КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ0,00 лв
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. панел105,70 лв
Фенотипизиране на NK/TNK клетки75,00 лв
HLA-B2722,90 лв
***СИСТЕМНИ АВТОИМУННИ БОЛЕСТИ0,00 лв
ANA профил74,00 лв
ANA скрининг(антинуклеарни антитела) ИИФ18,90 лв
Системен лупус121,00 лв
Overlap синдроми на съед.тъкан127,00 лв
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен26,00 лв
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено28,00 лв
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен29,00 лв
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен28,00 лв
anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен28,00 лв
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен28,00 лв
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен29,00 лв
anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен28,00 лв
*****ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ0,00 лв
Антитела срещу чернодробни антигени67,90 лв
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.22,70 лв
anti Intrinsic factor(анти интринзик фактор) колич28,00 лв
ActinAb(АГМА;Антигладкомускулни антитела)22,70 лв
anti- tTG(анти тъканна трансглутаминаза) колич.31,00 лв
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.29,00 лв
anti Parietal Cell (анти париетални антит.) колич.31,00 лв
*****АНТИ-ФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ0,00 лв
Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен71,00 лв
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен117,00 лв
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет119,00 лв
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг28,70 лв
anti cardiolipin ACL-IgM (антикардиолип.антитела)28,00 лв
anti cardiolipin ACL-IgG (антикардиолип.антитела)27,00 лв
anti-β2 GP1 (β2Гликопротеин1 АТ) скрининг25,70 лв
anti-β2 GP1 IgG (β2Гликопротеин1 IgG АТ) колич.28,00 лв
anti-β2 GP1 IgM (β2Гликопротеин1 IgM АТ) колич.28,00 лв
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен28,00 лв
anti Annexin V IgM ( анти анексин V ) количествен28,00 лв
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29,00 лв
anti APL-IgM screen(анти фосфолип. антитела)31,00 лв
anti APL-IgG screen (анти фосфол. антитела)31,00 лв
*****СИСТЕМНИ ВАСКУЛИТИ0,00 лв
Автоимунни васкулити75,00 лв
Анти-неутрофилоцитоплазмени антитела(АНЦА)37,50 лв
anti MPO ( Myeloperoxidase) количествен28,00 лв
anti PR 3 (анти протеиназа 3 ) количествен29,00 лв
anti anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) кол29,00 лв
*****ЕНДОКРИНОЛОГИЯ0,00 лв
anti Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.22,70 лв
anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич.48,00 лв
anti GAD 65 ( анти GAD 65 антитела ) количествен45,00 лв
*****ДРУГИ0,00 лв
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен25,90 лв
Антиспермални антитела19,70 лв
anti-AChR IgG (ацетилхолинови антитела)колич.36,00 лв
Ценоразписът е актуален към дата: 27.12.2018 г. 11:59:01