Биохимия 
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)12,70 лв
Глюкоза-3 кратен профил6,70 лв
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose )6,70 лв
Микроалбуминурия ( Microalbumin)11,70 лв
Микроалбуминурия в 24-ова урина( Microalbumin)11,70 лв
С- пептид ( C-peptide )15,70 лв
Лактат ( Lactate )7,90 лв
Бикарбонат ( Bicarbonate )7,90 лв
Insulin ( Серумен Инсулин )15,70 лв
Insulin (60 мin post 75g glucose)15,70 лв
Insulin (120 мin post 75g glucose)15,70 лв
HOMA - IR16,30 лв
HOMA - IR ( 0 min )16,30 лв
HOMA - IR ( 60-min )16,30 лв
HOMA - IR ( 120 min )16,30 лв
Глюкоза - 60та мин2,70 лв
Глюкоза - 120 та мин2,70 лв
Глюкоза ( Glucose )2,70 лв
Белтък и Албумин( Total Protein+Albumin)4,50 лв
Общ белтък( Total Proteine)2,70 лв
Албумин ( Albumine )2,70 лв
Урея и Креатинин (Urea+Creatinin)4,50 лв
Креатинин ( Creatinine)2,70 лв
Урея ( Urea )2,70 лв
Cystatin C34,70 лв
Пикочна киселина ( Uric acid )2,70 лв
Билирубин - общ и директен4,50 лв
Билирубин - общ (Total Bilirubin)2,70 лв
Билирубин - директен (Direct Bilirubin)2,70 лв
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )9,70 лв
Холестерол - общ (Cholesterol total)2,90 лв
Холестерол - HDL ( Cholesterol - HDL)2,90 лв
Холестерол - LDL (Cholesterol - LDL) - direct2,90 лв
Холестерол VLDL (Cholesterol - VLDL)2,90 лв
Триглицериди ( Tryglycerides)2,90 лв
Чернодробни ензими ( ASAT+ALAT+GGT+AF)6,70 лв
АсАТ ( GOT, ASAT )2,70 лв
АлАТ ( GPT, ALAT )2,70 лв
Гама - ГТ ( GGT )2,70 лв
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)2,90 лв
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase)3,90 лв
Алфа - амилаза ( Alpha Amylase )4,30 лв
Липаза ( Lipase )4,30 лв
LDH3,50 лв
ХБДХ ( HBDH; LDH1+LDH2 )4,30 лв
ЛДХ - комплексно ( LDH +HBDH+LDH5 )12,70 лв
Холинестераза ( Cholinesterase )6,70 лв
Креатин фосфо киназа (CPK)4,50 лв
СРК - МВ фракция ( mass )11,70 лв
Тропонин Т(TNT) hs28,60 лв
BNP ( мозъчен натриуретичен пептид )65,70 лв
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault7,30 лв
Имунотипиране на серумни имуноглобулини80,00 лв
Електрофореза на белтъци(Protein electrophoresis)21,70 лв
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )42,00 лв
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ42,00 лв
Свободни леки вериги-панел(Free Light Chain panne)80,00 лв